Condicions de contractació

RIOSTA BARCELONA ha creat en el Lloc Web una eina de compra d’entrades dels seus propis esdeveniments.

1.SERVEI DE COMPRA D’ENTRADES

1.1. Descripció

RIOSTA BARCELONA posa a disposició dels seus usuaris un servei de compra d’entrades a través del qual els Compradors poden adquirir, de forma ràpida i senzilla, entrades per als Esdeveniments publicats en la seva pàgina web.

Els usuaris que accedeixen al Lloc Web i, concretament a la secció de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, al que queden subjectes i que a continuació s’exposen.

1.2. Com comprar entrades

Des del moment en què l’usuari cursi l’ordre de compra d’una o més entrades serà denominat “COMPRADOR”, i quedarà obligat com a tal enfront de RIOSTA BARCELONA que ostentarà la condició de venedor. La compra realitzada a través d’Internet pel COMPRADOR i que hagi estat rebuda per RIOSTA BARCELONA té caràcter contractual vinculant.

El COMPRADOR ha d’emplenar correcta i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada per RIOSTA BARCELONA, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment de l’acordat.

1.3. Condicions generals de la venda d’entrades realitzada en aquest Lloc Web.

1.3.1. L’adquisició de la/es entrada/es representa l’acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents Condicions Generals:

A. El comprador podrà accedir a l’Esdeveniment, lliurant l’entrada impresa a l’accés de l’Esdeveniment. L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’Organització a privar l’accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina tota responsabilitat. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte.

La revenda il·legal d’una entrada o l’intent de revenda il·legal constitueix causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d’aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.

B. El número d’entrades i el preu de les mateixes, serà escollit pel COMPRADOR en el procés de compra i no podrà modificar-se una vegada formalitzada aquesta.

C. La compra d’entrades a través del web oficial de RIOSTA BARCELONA disposa del servei d’impressió d’entrades, el qual permet imprimir l’entrada en el mateix moment de finalització del procés de compra o bé, accedint a través d’un link enviat amb la confirmació de compra a l’email facilitat durant el procés de la mateixa. En situacions excepcionals, per motius tècnics i/o de seguretat, el servei d’impressió d’entrades podria estar desactivat, en aquest cas, el COMPRADOR haurà de presentar-se a les taquilles del recinte, amb una antelació mínima de 20 minuts abans de l’esdeveniment, per a la recollida de la/es entrada/es. Per procedir a la recollida, el COMPRADOR haurà de presentar a les taquilles:

* El DNI/passaport del titular de la compra

* El resguard de l’operació de compra (Confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

La compra de les entrades es considera definitiva, pel que es recomana es verifiqui tant les dades de compra com les dades personals incorporades, abans d’efectuar el pagament.

D. RIOSTA BARCELONA es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris i també decretar la suspensió de l’esdeveniment.

E. L’entrada no es pot utilitzar per a fins publicitaris, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense autorització prèvia, expressa i fefaent de RIOSTA BARCELONA. L’incompliment d’aquesta prohibició legitimarà a RIOSTA BARCELONA per a la inutilització de la/es entrada/es i l’inici de totes les accions legals que consideri oportunes per a la reclamació dels danys i perjudicis que aquesta conducta hagi pogut ocasionar a RIOSTA BARCELONA.

1.4. Condicions d’accés i permanència a les instal·lacions de l’esdeveniment.

La/es entrada/es s’emeten d’acord amb les normes i regulacions del recinte. La infracció de qualsevol d’aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret a RIOSTA BARCELONA a expulsar al comprador del recinte.

A. RIOSTA BARCELONA es reserva sempre el dret d’admissió. Qualsevol menor d’edat haurà d’anar acompanyat d’un adult responsable.

B. Per raons de seguretat, en el moment d’accedir al recinte, els assistents poden ser registrats no permetent-se, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent de seguretat en esdeveniments públics. Queden terminantment prohibides, i per tant, legitimaran la prohibició d’accés:

La introducció de begudes alcohòliques, armes, instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d’artifici o objectes anàlegs.

La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència.

Trobar-sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies anàlogues.

C. RIOSTA BARCELONA podrà negar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents condicions o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’organització o personal del recinte.

La denegació de l’accés o expulsió també es podran dur a terme en el cas que, racionalment, es pugui preveure que la seva permanència al recinte suposi una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents a l’esdeveniment, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.

D. RIOSTA BARCELONA es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual del recinte i podrà enregistrar l’esdeveniment per a fins comercials i/o promocionals, per la qual cosa els Compradors atorguen el seu consentiment mitjançant l’accés a l’Esdeveniment perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb els esmentats fins com a part del públic.

Si hi ha vídeo vigilància en l’accés l’informem que la seva imatge passarà a formar part d’un fitxer responsabilitat de RIOSTA BARCELONA amb la finalitat de control d’accessos i seguretat de l’esdeveniment, així com resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant l’organitzador de l’esdeveniment.

2. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

2.1. Aspectes generals

A. No s’admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel·lació de l’Esdeveniment.

La impossibilitat del COMPRADOR d’assistir a l’esdeveniment per causes alienes a RIOSTA BARCELONA i/o l’error en realitzar l’adquisició no seran motius vàlids per sol·licitar la devolució de l’import del preu de les entrades.

RIOSTA BARCELONA no es fa responsable de la pèrdua o del robatori de l’entrada ni de les pertinences personals del COMPRADOR.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista, el comprador no pot exercir el dret de desistiment ni de resolució.

B. En cas de suspensió de l’Esdeveniment un cop transcorregut més de la meitat del mateix, el comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu de l’entrada.

Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l’entrada o del Preu de la mateixa.

2.2. Procediment

A. Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment, en aquest cas es procedirà el reemborsament en el termini de trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació i de la forma especificada per RIOSTA BARCELONA per a cada esdeveniment.

L’adquirent podrà sol·licitar el reemborsament en el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per RIOSTA BARCELONA, i presentant, en tot cas, justificant de compra.

El transcurs del termini establert en el paràgraf anterior sense que el COMPRADOR hagi sol·licitat la devolució de l’import corresponent a les compres efectuades, s’entendrà com la renúncia per part d’aquest a la devolució dels imports que, si escau, puguin correspondre. En cap cas procedirà devolució alguna més enllà dels terminis establerts.

B. En qualsevol cas de devolució, RIOSTA BARCELONA únicament reemborsarà l’import de l’entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa com ara, a tall d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

Davant de qualsevol cancel·lació o canvi que es produeixi en un esdeveniment, RIOSTA BARCELONA es compromet a enviar un correu electrònic al comprador a l’adreça que hagi indicat en el formulari de “Nou compte” informant sobre la cancel·lació o canvi.

3. LEGISLACIÓ

Les presents Condicions de Contractació han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, i totes les disposicions legals que resultin d’aplicació.

Per a millorar l'experiència de navegació i el servei, aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Al continuar amb la navegació s'entén que accepta la nostra política de cookies. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies